GIBALNO-PLESNA TERAPIJA

Gibalno-plesna terapija je oblika sprostitve, podpore in pomo?i z umetnostjo. Za osebni razvoj, preventivo, fizi?no in psihi?no sprostitev ali zdravljenje se kot terapevtski pripomo?ek, uporablja gibanje oz. ples.
Gre za spontano, pristno in edinstveno gibanje posameznika, ki ni vnaprej nau?eno, pripravljeno, zreirano. Z obiski na gibalno-plesnih sre?anjih se udeleenec odpravi na pot raziskovanja svojega gibanja, svoje telesne dre, hoje, ?utenja svojega telesa in komunikacije z drugimi. Ples oz. gib je osnova pristne, prvobitne ter univerzalne komunikacije in je v tem smislu u?inkovit medij v delavnicah. Udeleenec se v gibanju spontano izrazi s trenutnim notranjim doivljanjem, ?ustvovanjem, z vsem, kar JE. Gib za gibom se zliva v ples. Ne zanima nas zunanjost oz. oblika giba ali nau?eni koraki, temve? njegova kakovost, izraznost in povezovalna dejavnost med ljudmi oz. udeleenci. Koncept tako zasnovanih delavnic temelji na razumevanju, da so telo, razum in dua povezani. Udeleenec ustvarja gibe sam in jih povezuje v plesno gibanje. V osnovni sta tako gibanje in ples elementa izraanja ?loveka, osnova neposrednega izraanja in pridobivanja izkuenj skozi telo.

Pri vodenju, poleg elementa gibanja, uporabljamo tudi likovno ustvarjanje, izbrano glasbo z raznolikimi ritmi. Pogovarjamo se v parih in malih skupinah s ?imer krepimo razumevanje in ozave?anje na nivoju besedne oz. verbalne komunikacije.


?lovek uporablja telo, telo uporablja gibe in gib uporablja ples za izraanje besed, misli in ?ustev. Ples je nekaj elementarnega, iz ?ustev izhajajo?ega, je govorica telesa ob ritmu, gibu, glasbi ali tiini. V njem je manj kontrol in manj zavestnih inhibicij. Z njim je omogo?en bolji stik s sabo in bolje poznavanje samega sebe." Gibalno-plesna dejavnost je ena od poti k zavednemu ivljenju.

Intervju z Ljudmilo o gibalno-plesni terapiji - NOVO

Video-Laura Peralta / utrinki slik o gibalno-plesni terapiji

 

Last Updated ( Friday, 01 October 2010 22:54 )