BIODINAMSKA MASAA

Spro?ujo?a in nena masaa, ki dobrodejno vpliva tako na telo kot duha, se izvaja s pomo?jo stetoskopa. Stetoskop je majhna naprava, ki se uporablja za zaznavanje peristaltike. Masaa laja bole?ine ter spro?a mii?ne napetosti. Blagodejni u?inki na telo in organizem okrepijo metabolizem in imunski sistem. ivljenjska energija za?ne prosto kroiti, posledica je ve?je veselje do ivljenja. Po masai ?utimo duevno umirjenost in bolje telesno po?utje.

Z biodinamsko masao v telesno orientirani globinsko psiholoki psihoterapiji sproimo samoregulacijo peristaltike. Med masao kliente spodbujamo, da najprej prepoznajo blokade tako na telesni kot na psiholoki ravni ter jih nato sprejmejo in preobrazijo.
Biodinamska masaa v telesno orientirani globinsko psiholoki psihoterapiji je tako naraven proces preobrazbe. To storimo s pomo?jo razli?nih mnogostranskih biodinamskih masanih tehnik in glede na osebne teme, ki klientu leijo na srcu.

Najpomembneji zna?ilnosti biodinamske masae v telesno orientirani globinsko psiholoki psihoterapiji sta skladen u?inek na telo in duo ter zavedanje, da se vsak ?lovek po?uti dobro na svojevrsten na?in.

Posameznik je skozi celotno masao oble?en!

Last Updated ( Saturday, 02 October 2010 00:00 )