PSIHOTERAPIJA

"Pot rasti, sre?evanja, doivljanja, ?ustvovanja,

nenehne komunikacije s pomo?jo besed,

mimike in terapevtskega odnosa "

Psihoterapija je osebni kratkotrajen (nekaj mescev) ali dolgotrajen (do nekaj let) proces spoznavanja samega sebe, razvijanja in iskanja del?kov sebe, simptomov teav ali vzrokov konfliktov na delu ali v odnosih, v slubi ali doma. Pomaga nam razumeti misli, dejanja in izkunje pridobljene skozi otrotvo tako, da se u?imo prepoznavati, ozave?ati nae nezavedne vzorce vedenja in ?ustvovanja ter nas u?i razvijati, iveti in ljubiti nae vrline, notranjo mo?, elje in krepost telesa. Pomaga nam stopati zanesljive korake k spremembam na fizi?nem, ?ustvenem, duevnem in duhovnem podro?ju.

Je znanstvena disciplina in je proces, ki poteka med psihoterapevtom in klientom individualno ali skupinsko.

Psihoterapija ?loveku ponuja monost rednih sre?evanj z usposobljenim psihoterapevtom, kateri s pomo?jo razli?nih metod in tehnik skupaj z njim (-i) kreira mone dosegljive korake.

V psihoterapiji gre za sistemati?no uporabo metod in psihoterapevtskih tehnik, s katerimi psihoterapevt razpolaga pri duevnih stiskah in psihosomatskih teavah ljudi, kakor tudi pri ivljenjskih krizah razli?nega izvora.

Tako obstajajo razli?ni psihoterapevtski pristopi med katerimi posameznik lahko izbira (npr. globinsko psiholoka psihoterapija, integrativna psihoterapija, realitetna, gestalt psihoterapija itd.).

Osnova za obravnavo v psihoterapiji je volja in elja po spremembi klienta ter poklicni odnos psihoterapevta do klienta, ki ima zdravilni u?inek in se vzpostavi z rednimi psihoterapevtskimi sre?anji.

Ciljna skupina v psihoterapiji so ljudje s ?ustvenimi problemi, kakor tudi ljudje, ki bi hoteli razreiti svoje monosti za socialno delovanje in okrepiti svoje notranje resurse (samospotovanje, samozavest, samovrednotenje, stik s telesom, stik s svojimi potrebami in eljami).

V psihoterapiji ne gre vedno le za zdravljenje teav, stisk, psihosomatskih motenj v obi?ajnem medicinskem smislu, vendar lahko ?lovek s psihoterapijo oz. z vklju?evanjem v psihoterapevtski proces pridobi kvalitetneje ivljenje, kvalitetne odnose, spremeni svoje dosedanje delovanje-vedenje, se notranje okrepi in vzpostavi stik s svojimi eljami ter dosee samouresni?evanje.

V zasebni praksi uporabljam psihodinamski oz. globinskopsiholoki pristop (GPP).

Ve? o psihodinamskem oz. GPP pristopu.

  • Razlika psihiater, psiholog in psihoterapevt:

Psihiater opravlja diagnostiko in zdravljenje duevnih teav in motenj (depresije, shizofrenije, fobije idr.). S pacientom/klientom opravi razgovor in za?ne zdraviti ali ga polje na dodatne preiskave k psihologu, internistu ali radiologu. Zdravljenje vsebuje pogovor, usmerjanje pacienta z dolo?enimi psiholokimi tehnikami in zdravljenje z zdravili (antidepresivi, antipsihotiki). Obisk psihiatra se navadno priporo?a v nujnejih primerih, ko je ovirano posameznikovo vsakodnevno delovanje.

Psiholog je v osnovi raziskovalec ?lovekove osebnosti in vedenja. Opravlja diagnostiko in svetovanje ob duevnih teavah (teave v odnosih, na delu idr.). S klientom opravi razgovor in testiranje s psiholokimi instrumenti (npr.usmerjeni vpraalniki, Rorschachov test idr.). Za razreitev teav uporablja psiholoke tehnike. ?e je potrebno zdravljenje z zdravili, ga napoti k psihiatru. Svetuje ljudem na razli?nih podro?jih kot so npr. izbira ole ali slube, testiranje za vojsko, svetovanja v podjetjih.

Psihoterapevt ne predpisuje zdravil (lahko razen v primeru, da je njegov poklic tudi zdravnik ali psihiater) in ne svetuje v smislu podajanja reitev. Psihoterapevt povabi osebo na skupno pot odkrivanja izvorov za klientove teave, stiske ali negotovosti. Z ozave?anjem ter s pridobivanjem novih izkuenj znotraj psihoterapevtskega odnosa klient opu?a in presega svoje manj funkcionalne na?ine spoprijemanja s teavami (npr. depresija, odvisnosti, stiske, pani?ni napadi itd.) ter krepi notranje vire mo?i (samozavest, samospotovanje, samovrednotenje, sprejemanje, stik s svojim telesom, svojimi potrebami in eljami). Psihoterapevtski proces je kompleksen proces za katerega so potrebna redna kontinuirana sre?anja in zaupanje, ki se vzpostavi med klientom in psihoterapevtom.

Psihoterapija je tedaj, ko nam uspe najti zadovoljivo in uresni?ljivo pot, od tam kjer je kazalo, da ni izhoda. (prof. Alfred Pritz)

Last Updated ( Sunday, 12 December 2010 22:53 )