O MENI

Ljudmila Srebot Brezigar, univ.dipl.soc.del.,

psihodinamska (GPP) psihoterapevtka z Evropsko diplomo za psihoterapijo,

gibalno-plesna terapevtka, plesalka

doula v izobraevanju

PSIHOTERAPIJA

Po tudiju socialnega dela na Fakulteti za socialno delo in opravljenem pripravnitvu v drutvu Smisel ivljenja, kjer sem opravljala svetovanje odvisnikom in njihovim svojcem ter delo na podro?ju primarne in sekundarne socialne preventive, sem ob nadaljni zaposlitvi v podjetju FMR PLUS d.o.o. - Fizikalna medicina in rehabilitacija vzporedno zaklju?ila specializacijo psihoterapije (psihodinamska - globinskopsiholoka telesno orientirana psihoterapija). Pridobila sem certifikat o zaklju?enem izobraevanju psihodinamske - GPP psihoterapije in pri?ela z izvajanjem individualnega psihoterapevtskega dela v zasebni praksi za psihoterapijo in gibalno-plesno terapijo. V letu 2009 sem pridobila certifikat ECPP - Evropske zveze psihoanaliti?nih psihoterapij in v letu 2010 Evropsko diplomo za psihoterapijo (EDP).

Sem ?lanica SDGP - Slovenskega drutva za globinsko psiholoko psihoterapijo , ?lanica SZUT - Slovenskega zdruenja umetnostnih terapevtov, ?lanica Zdruenja Naravni za?etki Mama Zofa - Zdruenje za informiranje, svobodno izbiro in podporo na podro?ju nose?nosti, poroda in starevstva in sodelavka SIP - Slovenskega Intituta za psihoterapijo.

V zasebni praksi (v Ljubljani in Celju) delujem peto leto.

GIBALNO-PLESNA TERAPIJA

Na svojo eljo sem v letih 2004/05/06 v Nem?iji (Tubingen) v okviru nemkega zdruenja gibalno-plesne terapije DGT - Deutsche Gesellschaft fur Tanztherapie opravila dve stopnji izobraevanja gibalno-plesne terapije in pridobila certifikat.

Izkunja z gibalno-plesno terapijo mi odpira vrata do sebe, do ljudi, do svojega telesa in do razli?nih monosti izraanja hotenj. Za udeleence svojih delavnic bi rekla, da so popotniki na njihovi poti in u?itelji na moji poti k razvijanju gibalno-plesne terapije. Zelo si elim, da bi v Sloveniji ta oblika terapije bolj zaivela in se razvila. K temu se trudim tudi sama prispevati svoj dele mozaika.

PLESNO ZNANJE

Zaklju?ila sem Srednjo glasbeno in baletno olo v Ljubljani. Eno leto sem profesionalno plesala v Operi SNG Ljubljana ter se nato od profesionalnega plesanja poslovila.

Pridobila sem nekajletne osebne izkunje in prakso na podro?ju razli?nih zvrsti plesa (klasi?ni balet, moderni izrazni ples, flamenco, ples 5 ritmov, salsa, druabni plesi, indijski plesi, tango nuevo...) saj se za vodenje gibanja in plesa s terapevtskimi u?inki zahteva, da je voditelj razgledan v razli?nih zvrsteh plesa ter da pozna njihov ritem, glasbo, govorico telesa in plesni "dih".

IZOBRAEVANJE ZA DOULO

V okviru Zdruenja Naravni za?etki sem se v letu 2009 udeleila izobraevanja z naslovom Novi koncepti skrbi za porodnico - porodne doule, ki jo je vodila doula Debra Pascali Bonaro LCCE CD (DONA). V letu 2010 sem v okviru organizacije s.p. Bobaby, udeleila e izobraevanja Zavestno spo?etje, nose?nost in porod, ki jo je vodila Anna Verwaal (RN, CLE medicinska sestra za matere-dojen?ke, svetovalka pri rojstvu, porodna in poporodna doula, UCLA certificirana u?iteljica za dojenje in fotograf ob rojstvu) ter delavnice o dojenju za doule, ki jo je vodila Urka Savodnik, dolgoletna LLL svetovalka in doula. V aprilu 2011 sem se udeleila izobraevanja neodvisne samostojne porodne babice iz Avstrije Ursule Walsch. V oktobru 2011 sem se udeleila izobraevanja za doule priznane porodne babice Ine May Gaskin v Avstriji. V novembru 2011 sem se udeleila porodne konference v Lakem v organizaciji Zdruenja VisFeminea. Glavna govornica je bila Anna Verwaal in drugi. V februarju 2012 sem se udeleila delavnice za doule: "Ko se nose?nost alostno kon?a" predavateljica Martina Jude.

V termah Dobrna skupaj z ginekologinjo dr. Marijo Ocvirk, porodno babico Brigito Ogorevc in svetovalko za dojenje Cvetko Skale organiziramo enkrat mese?na sre?anja za nose?nice in njihove partnerje.

Zavedam se, da so za ensko nose?nost, porodna izkunja in po-poporodno obdobje trije pomembeni odlo?ilni koraki, ki opremijo ensko z izkunjo za vedno. Ta izkunja je lahko lepa ali manj lepa, za ensko ali za otroka. Zato v svoji praksi elim s svojo pozitivno izkunjo in znanjem informirati ensko o njenih monostih, ki jih prinaa rojstvo in obporodna skrb ter ji omogo?iti psihofizi?ne priprave na porod, ki ensko vodijo v ?ute?o vlogo materinstva in h globjemu stiku z otrokom in partnerjem-zakoncem.

 

Last Updated ( Wednesday, 22 February 2012 21:52 )