OPIS IN NAMEN GIBALNO-PLESNIH SRE?ANJ ZA NOSE?NICE

Gibalno-plesna sre?anja so spro?ujo?a sti?i?a enskih src (nose?nic po 4 mesecu nose?nosti), malih bitij, gibanja, plesa, glasbe in doivetih medosebnih pogovorov, ki se dotikajo tudi psihofizi?nih priprav na porod.

Telo je dragoceno darilo, ki ga ima enska, saj malemu bitju ponuja devet mesecev 100% oskrbo. To pomeni, da je za ensko nose?nico, ?as nose?nosti potreben ?as, da se e globje povee s telesom, spozna e kaken del?ek svojih misli, elja, potreb in ?ustev, da ohranja stik z otro?kom, in partnerjem-zakoncem, vsakodnevno poslua svoje telo in v kolikor je nose?nost zdrava poskrbi za zmerno gibanje, zdravo prehrano in stik z naravo.

Devetdeset minutna sre?anja v prvem delu ponujajo nose?nicam monost gibanja-plesa na izbrano glasbo, ob predhodnem ogrevanju telesa in spoznavanju vsakodnevnih ?utenj. Poudarek je na spro?anju telesa, prepoznavanju misli, ?utenj in potreb ter delu v parih in malih skupinah. V drugem delu je ponujen krog feedbackov o doivetem sre?anju in tema, ki se navezuje na pripravo na porod. Sre?anja povezujejo nose?nice v kreativen krog prepu?anja sebi in stiku z otro?kom.

Na sre?anjih poleg gibanja in plesa uporabljam kreativne medije kot so barve, glina, rute ipd., tehnike biodinamske masae in ob?asno ob zaklju?ku vodeno meditacijo.

Znanje plesnih korakov ni potrebno!

Ples oz. plesno gibanje se lahko uporablja v prvi porodni fazi in je naraven, u?inkovit element in govor telesa, ki ga porajajo?a enska lahko uporabi za laje odpiranje v porodnem procesu, sama ali skupaj s spremljevalcem pri porodu.

Vabljene na sre?anja v kateremkoli razploenju

Last Updated ( Saturday, 02 October 2010 21:57 )